அரசின் கொள்கை முடிவிற்கு உட்பட்டு 3 முதல் 10 வகுப்பு வரை கணினி சார்ந் பாடங்கள் சேர்ப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுகக்கபட்டு வருகிறது. (கணினி கல்வி)

அரசின் கொள்கை  முடிவிற்கு உட்பட்டு 3 முதல் 10  வகுப்பு வரை கணினி சார்ந் பாடங்கள் சேர்ப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுகக்கபட்டு வருகிறது.

Pocket

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *